วันก่อนได้รับบทความของอาจารย์เสาวนีย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเขียนเกี่ยวกับเรื่องของครูน้อย พร้อมวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วทำให้เห็นอะไรหลาย ๆ อย่าง เช่น ความพอดี ความพอประมาณและความมีเหตุมีผล ที่ต้องไปด้วยกัน ไม่ใช่มีเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะช่วยให้เกิดความสมดุลในชีวิต ลองอ่าน และวิพากษ์เอาเองนะ

                                                                                                                                

พอเพียงกับการใช้หลักคิดศกพ.หรือแค่มีคุณธรรมก็เพียงพอ             ดูข่าวครูน้อยเป็นหนี้นอกระบบถึง 8 ล้านบาทแล้วนึกถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่รัฐบาล กำลังรณรงค์ให้ประชาชนน้อมนำมาเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  ถ้าครูน้อยใช้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการเงินบริจาค  ครูน้อยคงไม่ต้องทุกข์ใจจากการทำความดี  ทำไมนะหรือ  ลองคิดวิเคราะห์ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดู            หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 ห่วง  คือ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันและ 2 เงื่อนไข คือ ความรู้  คุณธรรม  ถ้าวิเคราะห์ด้วยหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงพอประมาณ
    
ปัจจัยภายใน  ครูน้อยมีความสามารถในการบริหารจัดการเงินบริจาคแค่ไหน          
     
-  ปัจจัยภายนอก  ได้รับเงินบริจาคมาเท่าใด  ควรใช้จ่ายได้ไม่เกินเงินที่มีอยู่มีเหตุผล    
     
-  สมควรหรือไม่ที่ครูน้อยต้องเลี้ยงอาหารเด็กที่มีพ่อแม่เลี้ยงดูแล  ครูน้อยแจกเงินให้นักเรียนไปโรงเรียนทุกวัน  ประถมได้วันละ 30 บาท  มัธยม ได้วันละ 60  บาท  อุดมได้วันละ 140 บาท  รวมๆแล้ววันละ 4 พันกว่าบาท  แทนที่จะให้เด็กรู้จักช่วยตัวเอง  ไม่ใช่แบมือขออย่างเดียว  เด็กอื่นๆนอกชุมชนของครูน้อยต้องทำงานนอกเวลาเรียน  เป็นพนักงานขาย  พนักงานบริการในร้านอาหาร  แต่เด็กครูน้อยไม่ต้องทำงาน  แค่เข้าแถวตอนเช้าก็รับเงินฟรี  บางครั้งเด็กร้องขอว่าอยากกินอาหารตามร้าน  ครูน้อยก็ตามใจพาไปกินกันอย่างเปรมปรีด์  เมื่อถามเหตุผล ครูน้อยบอกได้เพียงว่า  ครูอยากแต่จะให้  อยากให้เด็กทุกคนมีความสุข(จากเงินและวัตถุที่เรียกร้องจากครูน้อย)  ครูทนไม่ได้ที่เห็นเด็กอยากได้อะไรแล้วไม่ได้

    - มีภูมิคุ้มกัน  - ครูน้อยไม่ทำบัญชีรับ-จ่ายเงินเลย  ไม่เคยจดว่าได้รับเงินบริจาคมาเท่าไร ควรใช้เท่าไร ทำอย่างไรเงินจะไม่หมดไป แต่ควรงอกเงยบ้างจากเด็ก ๆ ที่เลี้ยงอยู่ ไม่รู้ว่ายืมเงินใครบ้าง  ยืมมาเท่าไร  จ่ายดอกเบี้ยไปเท่าไร  หักเงินต้นไหม  เหลือหนี้เท่าไร  ไม่หาคนช่วยจัดการ  ลูกๆครูน้อยก็มีการศึกษา  รัฐบาลก็ส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน  และยืนยันที่จะไม่จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ
    -
ความรู้  - ครูน้อยไม่มีความรู้เรื่องการทำบัญชี   การบริหารเงิน  ไม่รู้แหล่งที่จะขอความช่วยเหลือ  ไม่ได้แสวงหาความรู้และขาดผู้แนะนำ  ฉะนั้นจึงไม่ได้ใช้ความรอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวังในการคิดวิเคราะห์
    -
คุณธรรม  -  เงื่อนไขนี้ไม่มีข้อสงสัย   เชื่อว่าครูน้อยเป็นคนดี  เสียสละ  ชีวิตนี้มีแต่ให้   เงินที่ได้หมดไปกับอาหารและค่าขนมเด็กๆ  ข่าวซื้อรถ  ซื้อที่ก็คาดว่าเป็นข่าวที่พูดกันไปเอง
    -
มิติด้านสังคม – ถ้าครูน้อยบริหารจัดการเป็น เพื่อนบ้านคงเห็นใจ ไม่อิจฉา ไม่ว่าร้ายและอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างเป็นสุข
    -
มิติด้านเศรษฐกิจ – ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสิน เป็นคนดีที่มีความสุข ไม่ต้องทุกข์จากหนี้นอกระบบ
    - 
มิติด้านวัฒนธรรม – ปลูกจิตสำนึกคุณธรรม ไม่เอาเปรียบ ไม่รอรับฝ่ายเดียว สร้างวัฒนธรรมการพึ่งพาที่สมเหตุสมผล
     -
มิติด้านสิ่งแวดล้อม – สภาพแวดล้อมไม่เป็นพิษ ไม่ก่อความรำคาญให้เพื่อนบ้านทั้งมลพิษทางเสียง กลิ่น ขยะ รวมทั้งมลพิษจากความขัดแย้ง

มาถึงตอนนี้สะท้อนว่า  เพียงแค่มีคุณธรรมเงื่อนไขเดียว  แต่ขาด 3 ห่วงกับเงื่อนไขความรู้  ชีวิตก็ไปไม่รอด สิ่งที่ทำให้รู้สึกดีมาก ๆ เรื่องหนึ่งคือ ดร.ปรียานุช พิบูลย์สราวุธ ปรมาจารย์เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขียนบทความสั้น ๆ ไว้ กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกัน คนอ่านจะชัดเจนและน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติได้ถูกต้อง ย้อนกลับไปดูแผนการสอนบูรณาการศกพ.ของสอศ.  เพียงแค่ทำเครื่องหมายดอกจันไว้ที่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ก็หมายความว่าแผนการสอนนั้นบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงแล้วจริงหรือ  ลองทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งเถิด  เราในฐานะองค์กรที่จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนำวิชาชีพ ช่วยกันทำให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น package ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้  ให้เขาก้าวอย่างมั่นคงอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยขวากหนามสู่ความอยู่ดี  มีสุขและสมดุลที่ยั่งยืนด้วย
เสาวนีย์ พนิชโยวาท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

edit @ 25 Feb 2010 13:46:04 by chureesan

edit @ 25 Feb 2010 13:50:08 by chureesan

Comment

Comment:

Tweet

เพิ่มเติมเกี่ยวกับครูน้อย http://gotoknow.org/profile/nfenatalee

#1 By (118.172.18.50) on 2010-03-05 14:27